A bibliográfia fogalma és típusai, Online bibliográfiák, könyvtári szolgáltatások

Vissza a főoldalra

A bibliográfia fogalma és típusai

A könyvtári katalógus a könyvtár állományának adatait tárja fel. Hiába olvassuk a könyvtárban rendszeresen szakterületünk folyóiratait, lehet, hogy egy számunkra fontos tanulmány más folyóiratban jelent meg. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy valamilyen témáról valóban milyen könyvek, és cikkek, tanulmányok jelentek meg, vagy arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott szerzőnek milyen művei jelentek meg, vagy arra, hogy folyóiratokban milyen cikkek, tanulmányok jelentek meg, akkor a bibliográfiákat kell alkalmazni az információ keresésére. Az egyetemi tanulmányok során az ismeretek nagyobb hányadát a szakirodalomból szerezzük. Ezért a bibliográfiák nemcsak a tudományos kutatás, hanem az egyetemi tanulmányok során  is nélkülözhetetlenek.

A bibliográfia lelőhelytől függetlenül tárja fel a dokumentumokat. A bennük található rekordokról a katalógusokban kell megnézi, hogy az adott könyv, folyóirat melyik könyvtárban található.

A bibliográfia olyan dokumentumok jegyzéke, amelyek valamilyen közös tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a tulajdonság többnyire a dokumentumok témája, de lehet a megjelenés helye, ideje, vagy a dokumentumok típusa is. Ezek a jegyzékek rendezett formában sorolják fel a dokumentumokat. A rendező elv lehet betűrend, szakrend, időrend, vagy bármi más, ami a használat szempontjából célszerű. Legtöbb esetben név, tárgy, vagy címmutató egészíti ki, aminek segítségével az egyes tételek visszakereshetők.

Egy bibliográfia lehet összefoglaló, lezárt, azaz retrospektív, vagy rendszeresen, folyamatosan megjelenő, azaz kurrens.

Beszélhetünk egyetemes vagy nemzeti bibliográfiáról, aszerint, hogy egy nemzet, vagy a világirodalom műveit regisztrálja. Az általános bibliográfia valamennyi tudományágat, a szakbibliográfia egy szakterület irodalmát regisztrálja.

Több tudományterületnek elkészült a hazai és külföldi szakirodalmat áttekintő egyetemes szakbibliográfiája.

Egy szerző írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életéről, munkásságáról szóló művek bibliográfiája életrajzi bibliográfia. Jelentős írók, tudósok életét bemutató monográfia tartalmaz vagy személyi, vagy életrajzi bibliográfiát, de önálló műként is gyakran elkészül.

Egy település, vagy földrajzi egység történetét bemutató művek listája a helytörténeti bibliográfia. Pl. Takács Miklós szerkesztette a Szombathely bibliográfiája c. helytörténeti retrospektív bibliográfiát. (Szombathely önkormányzata, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1997).

A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai szerkesztik az 1965 óta negyedévenként megjelenő Vas Megye Irodalma (Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár) c. kurrens helytörténeti bibliográfiát. Régebben a Vasi Szemle melléklete volt. Jelenleg számítógépes adatbázis formájában hozzáférhető beiratkozott olvasók számára. Az 1965-1994-ig terjedő időszak anyaga CD-ROM-on is megjelent.

A filmeket leíró bibliográfiát filmográfiának, a hanglemezeket és CD-ROM-okat leíró bibliográfiát diszkográfiának nevezzük. Pl. Pócsiné Munkácsi Gabriella szerkesztette az Irodalmi hanglemezek Magyarországon1975-1981. c. diszkográfiát (Budapest : OSZK KMK, 1985). Varga Balázs szerkesztette a hazai játékfilmek filmográfiáját. Magyar  Játékfilmek 1931-1998. (Budapest : Magyar Filmintézet, 1999.)

A folyóiratok tanulmányainak bibliográfiáját repertóriumnak nevezzük. Sok nagy múlttal rendelkező irodalmi és tudományos folyóirat van, amelynek nemcsak a friss közleményei érdeklik az olvasót. Régi, akár száz évvel ezelőtti tanulmányai sem elavultak, vagy éppen történeti szempontból érdekesek. Az ilyen folyóiratoknak elkészült a repertóriumuk, hogy a tanulmányok szerző, cím, esetleg tárgy alapján is megtalálhatók legyenek. Pl. a Századok c. folyóirat repertóriuma önálló kiadvány. Az 1867és 1975 közötti időszakot tárja fel. Folytatását ISIS adatbázisban a BDTF hallgatói készítették el szakdolgozatként.

Megjelenhet a bibliográfia önállóan, vagy valamely más írásmű részeként is. Ez utóbbit rejtett bibliográfiának nevezzük. Sok tudományág rendelkezik olyan művel, ami az adott tudományág alapjait, kutatásának módszereit foglalja össze. Ezek gyakran tartalmaznak bibliográfiát is, ami ennek a szakterületnek az alapvető irodalmát tárják fel. Ez a rejtett szakbibliográfia. Sokszor önálló kiadványként is megállnák a helyüket. Az Akadémiai Kiadó által kiadott és az MTA Néprajzi kutatóintézetében készült Magyar néprajz. c. 8 kötetes mű kötetei több száz oldalnyi bibliográfiát tartalmaznak.

Ha a bibliográfiai adatok mellett rövid ismertetést, annotációt találunk, ezt annotált bibliográfiának nevezzük. Készíthetünk figyelemfelkeltés céljából adott olvasói csoport számára bibliográfiát, ez az ajánló bibliográfia.

Tudományos publikációnak és diplomamunkának fontos része az adott téma bibliográfiája. Aki ilyen jellegű munkát olvas, azt általában érdekli mi jelent meg még ebben a témában, mire támaszkodhatott a kutató? Miután új ismeret közléséről van szó, a hitelesség is megköveteli a gondosan elkészített bibliográfiát.

Szükség esetén a szépirodalmi művek adatait is feldolgozzák a könyvtárak. A Szabó Ervin könyvtár adta ki 1980-ban a Csoma Mihályné és Bori Erzsébet által szerkesztett Szépirodalmi gyűjteményes kötetek elemző katalógusát. Több mint harminc év alatt antológiákban megjelenő drámákat, novellákat, kisregényeket, irodalmi forgatókönyveket és hangjátékokat tárja fel a szerzők betűrendjében. Címmutató egészíti ki. Ennek szerepét átvette a számítógépes katalógusokban az analitikus feltárás.

A jelentős tudományos folyóiratok sokszor tartják feladatuknak, hogy a szakterületükön megjelent, főként tudományos cikkeket, könyveket regisztrálják. A Magyarországon megjelent történeti munkák- önálló kötetek, tanulmányok, cikkek jegyzéke 1954-től minden évben megjelent a Századok c. folyóiratban. Ez kurrens rejtett szakbibliográfia. (Időközben megszűnt.) Szerepüket az online szakbibliográfiák vették át.

Mint látjuk, a bibliográfiáknak számtalan típusa létezik, és bárki készíthet bibliográfiát. A tanulmányához, szakdolgozatához mindenki önmaga készíti. Adott szakterület szakértői is összeállítják a szakterület bibliográfiáját. Ha a könyvtár katalógusában együtt keresünk szakterületre és bibliográfiára (néprajz and bibliográfia), megtudjuk, hogy a könyvtár milyen bibliográfiákkal rendelkezik az adott szakterületen.

A jelentősebb bibliográfiákat a könyvtárak szerkesztik egymással munkamegosztásban. A nemzeti könyvtár építi a nemzeti bibliográfiát. Az országos szakkönyvtárak a szakbibliográfiákat, az önkormányzati könyvtárak a helyismereti bibliográfiákat építik. A felsőoktatási könyvtárak az oktatók tudományos publikációit és a diplomamunkákat regisztrálják. A könyvtárak a bibliográfiák mellett további, az olvasót támogató szolgáltatást is készítenek, mint pl. lelőhelyjegyzék, címjegyzék stb.

Sok bibliográfia megjelenik elektronikus információhordozón is. Ezek lehetnek teljesen újak, de sok van közöttük, ami egy nyomtatásban megjelenő kiadvány számítógépes változata, vagy utódja. A számítógépes bibliográfiák használata nagymértékben hasonlít a számítógépes katalógusokéhoz. Az összetett keresésnél általában van mód arra, hogy megjelenési évre a dokumentum nyelvére és a dokumentum típusára is lekorlátozzuk a kérdést. Ez nagyon hasznos dolog, mert a szakbibliográfiák folyóiratcikkeket, tanulmányköteteket, sőt ma már elektronikus dokumentumokat egyaránt feldolgoznak.

A legfontosabb, interneten is elérhető bibliográfiák, szolgáltatások:

Magyar Nemzeti Bibliográfia

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek bibliográfiája (Budapest, OSZK) általános, nemzeti és kurrens, mert rendszeres időközökben jelenik meg, és folyamatosan feltárja a legújabban Magyarországon megjelent könyveket. A kiadvány a teljesség igényével regisztrálja a Magyarországon önállóan megjelent kiadványokat, szép- és szakirodalmat egyaránt. Nem tartoznak gyűjtőkörébe a prospektusok, propaganda kiadványok, valamint az általános és középiskolai tankönyvek, felsőoktatási jegyzetek. A könyvek leírását 49 szakcsoportban közli a kiadvány. A dokumentum leírásokat név, cím és ISBN mutató egészíti ki. Megjelenik havonta kétszer. Éves kumulált kötete a Magyar Könyvészet. Az 1976 óta megjelent füzetek anyaga CD-ROM-on is megjelent. A könyvtár feltárja a periodikák, térképek, kották és hangfelvételek adatait is. Ezek önálló  kiadványban jelennek meg. Az egyes füzetek tartalmát, valamint az elmúlt századok magyar könyvészeteinek (1473-tól napjainkig) digitalizált változatát megtaláljuk az Országos Széchényi Könyvtár honlapján az MNB menüpont alatt.

  

   

 Az alábbi példában a "Budai Krónika" adatait a nyomtatott bibliográfiában helynévmutató címmutató és a címmutató utalója alapján találjuk meg.

Ugyanezt a tételt a digitalizált változatban a kereső kifejezés alapján a teljes szövegben való kereséssel találjuk meg.

A könyvtár gyűjtőköre megegyezik a bibliográfia tartalmával, ezért a könyvtár katalógusa, a "NEKTÁR" egyben a nemzeti bibliográfia funkcióját is betölti.  A ’LibriVision’ rendszer a katalógus mellett több más szolgáltatást is tartalmaz, ezért adatbázis választással kezdjük a munkát. A katalógus egyszerű, összetett és haladó keresőfelülettel rendelkezik. A böngészés menüpont a rendezett listák (szerző, cím, stb.) áttekintését teszi lehetővé. 

gyorskereső
OSZK online katalógus

Bármely kulcsszó

NEKTÁR tájékoztató a katalógusról

 

Időszaki Kiadványok Bibliográfiája

A nemzeti könyvtár teljességre törekvően gyűjti a Magyarországon megjelent időszaki kiadványokat, és adataikat közzéteszi. A számítógépes adatbázis 1986 óta épül. Tartalmazza (fokozatosan visszamenőleg is) a Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárba beérkezett periodikák (hírlapok, folyóiratok, évkönyvek stb.) adatait. Elérése interneten: http://w3.oszk.hu/ikb_h.htm

A kereső felület sokoldalú visszakeresést tesz lehetővé. Nem csak a folyóiratok címeire kereshetünk, de azt is megtudjuk, adott szakterületen, vagy városban milyen folyóiratok jelennek meg. Megtudjuk, hogy egy folyóirat mikor indult, és mikor szűnt meg. Címváltozás esetén az előzmény és folytatás cím is kereshető. Az adatbázis építése 2010-től a könyvtár katalógusába integrálva történik. Adatbázis választással érhetjük el.

 

Időszaki Kiadványok Repertóriuma

Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma (Budapest. OSZK) általános, nemzeti, kurrens repertórium. A kiadvány válogatva regisztrálja a hazai folyóiratokban megjelenő társadalom- és természettudományi cikkeket. Név és tárgymutató biztosítja a cikkek, tanulmányok keresését. 1987-2002-ig a repertórium  IKER nevű adatbázisban épült. Az adatbázis építése a 2002-es adatokkal lezárult. Az adatok áttöltésre kerültek a HUMANUS adatbázisba. A társadalomtudományi cikkek feltárása a HUMANUS nevű adatbázisban folytatódik.

 

HUMANUS Humántudományi tanulmányok, és cikkek adatbázisa.

Az IKER adatbázis építésének megszűnése után a humán területek repertórium építése a HUMANUS adatbázisban történik. Az adatbázis tartalmazza a folyóiratokban, évkönyvekben és tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok adatait.

  

A szolgáltatás Cikk-MOKKA néven további cikk adatbázisokkal való bővítése folyamatos.  (Pl: Magyar nyelvű filozófiai irodalom, Hungarika információ, Szegedi Tudományegyetem cikkbibliográfiája, Könyvtártudományi irodalom)  Ebben a keresést tudományterületekre szűkítve és keresőfelületen végezhetjük.
http://www.oszk.hu/humanus/  Az adatbázis bemutatása, súgó

 

Nemzeti Periodika Adatbázis

Olvasóként gyakran lehet szükségünk külföldi folyóiratban megjelenő tanulmányra. Ha a kérdéses folyóirat hazai könyvtárban megtalálható, akkor gyorsabban és főként olcsóbban juthatunk a cikk másolatához. Ebben segít az NPA.  Országos Széchényi Könyvtár  adatbázis az online szolgáltatásokon belül a katalógus adatbázisai között érhető el. A folyóirat bármely adata alapján kereshetünk. A folyóirat adatain túl megtudjuk az előfizető könyvtár pontos címét. A cikk másolathoz könyvtárközi kölcsönzés útján juthatunk.
http://www.oszk.hu/oszk_katalogusok

 

Könyvtártudományi bibliográfia

A nemzeti könyvtár keretein belül működik a könyvtártudományi szakkönyvtár. A MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi folyóiratok teljes körű, feldolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozza fel. Szintén a LibriVision adatbázisai között találjuk. A külföldi cikkek egy részének referátumát a Könyvtári Figyelő c folyóiratban is megtaláljuk.

MATARKA Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa

A MATARKA a magyar folyóiratok tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa. Több, mint 300 hazai folyóiratot dolgoz fel 1990-től. A szolgáltatást a hazai könyvtárak közösen építik a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának koordinálásával. A http://www.matarka.hu/ címen érhető el. Cím és szerző alapján kereshetünk. A keresést szűkíthetjük szakterületre, folyóiratra és teljes szöveggel elérhető rekordokra. A feldolgozott folyóiratok címét betűrendes, vagy tematikus lista alapján választhatjuk ki. A kiválasztott cím után a megfelelő évfolyam és szám kiválasztása következik. Az adott számban található cikk leírása tartalmazza az adott tanulmány vagy folyóirat internetes elérhetőségét is.

 

Szerzők: Horváth Péter
Az internet és a szaknyelv - egy "félprofi" szemével

In: Tudományos és műszaki tájékoztatás : könyvtár-és információtudományi szakfolyóirat, ISSN 0041-3917
A folyóirat teljes szövege , válogatott cikkek 1954/1 számtól, utolsó 6 hónap jelszóval: tmt.omikk.bme.hu/archiv.html
2005. (52. évf.) 5. sz. 235-239. old.

 

Ha a cikk leírásában linket találunk, akkor a  folyóirat weboldalát, vagy közvetlenül a cikket érhetjük el. A cikkek egy részének teljes szövegét az Elektronikus Periodika Adatbázisban (EPA) találjuk meg.

További információ a kereséshez

EHM: EPA - HUMANUS - MATARKA

Folyóirat cikk keresés céljából a leggyakrabban alkalmazott adatbázisok az EPA (lásd következő fejezet) HUMANUS és MATARKA. A felhasználók érdekében elkészült a közös keresőfelület. Mindhárom adatbázis más keresési lehetőségekkel rendelkezik. Az eredményes keresés érdekében célszerű mindhárom adatbázis tulajdonságait ismerni.

 

MTMT Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Akadémia  létrehozta a hazai tudományos művek hiteles adatbázisát. Az adatbázis létrehozását az Akadémián kívül négy szervezet - a Magyar Akkreditációs Bizottság, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a Magyar Rektori Konferencia, valamint az Országos Doktori Tanács - határozta el. A programot az Akadémia Kutatásszervezési Intézete működteti.

Tudományos kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények kutatói az adatbázis építőkkel és könyvtárosokkal együttműködve töltik fel a publikációk adatait. Az adatbázis a bibliográfiai adatokon túl tartalmazza a hivatkozási adatokat, valamint a tudományos tevékenység minősítésének adatait.

 

Pedagógiai szakirodalom

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) kiadványa a Magyar Pedagógiai Irodalom és a Külföldi Pedagógiai Információ c. kurrens bibliográfia. Az előbbi a Magyarországon megjelent pedagógiai könyveket és a folyóiratokban megjelenő pedagógiai és pedagógiai vonatkozású tanulmányokat, cikkeket. Utóbbi a szakkönyvtár által vásárolt külföldi könyveket és a folyóiratok tanulmányait regisztrálja. A PAD (Pedagógiai Adatbázis) bibliográfiai adatbázis 1989-től mind a hazai, mind pedig a külföldi szakirodalmat regisztrálja.

Elérése: http://www.opkm.hu

A könyvtár gyűjtőköre megegyezik a bibliográfia tartalmával, ezért az online katalógus menüpontot válasszuk.

   

A könyvtár a cikkek, tanulmányok bibliográfiai adatait is a katalógusba integrálva gyűjti. Több mint 200 000 rekordot tartalmaz. Kereshetünk szerző, cím és tárgyszó alapján. Az összetett keresésben módunk van nyelvre és dokumentum típusra szűkíteni. Böngészni a szerző, cím és tárgyszó mezőket lehet. Az adatbázis rendelkezik tárgyszójegyzékkel, amely tartalmazza egy fogalom alá- és fölérendelt fogalmát, szinonimáját, valamint az idegen nyelvi megfelelőit. Ez nagymértékben megkönnyíti a helyes keresőkérdés megfogalmazását, és szakszótárként is alkalmazható.

Irodalmi bibliográfia

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár építi az Irodalmi kritikák és recenziók analitikus bibliográfiáját. Ez 1961-től 1993-ig cédula formátumban jelent meg, melyekből a könyvtárak maguk építették a bibliográfiát. 1993-tól a bibliográfia számítógépes adatbázis formájában épül. Közös CD-ROM kiadványban jelenik meg a Szociológiai Irodalom Bibliográfiájával és a Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiájával együtt. Az adatbázis 408 magyar nyelvű folyóiratot és 1476 tanulmánykötetet dolgoz fel. Online elérése http://www.fszek.hu . Itt a könyvtár gyűjtőköre nem egyezik meg az adatbázis tartalmával, ezért az adatbázisok menüpont saját adatbázisok almenüjét válasszuk. Itt a lámpás ikonnal indítjuk a keresést.  

Valamennyi kereshető mező indexét is megtekinthetjük. Fontos tudni, hogy itt a szerző nem az irodalmi mű szerzője, hanem az elemzés vagy kritika szerzője. Például Ady Endre nevét a szerzőhöz írjuk be, akkor Adynak a kortársairól és műveikről írott tanulmányait keresi. Ha Adyról és műveiről szeretnénk keresni, akkor irodalmi tárgyszóként kell keresni. A szerző ebben az adatbázisban a recenzió szerzőjét jelenti. Minden keresőkérdést beilleszthetünk a sorok végén található  indexből is.

     

 Szociológiai irodalom

A szociológia tudományágnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az országos szakkönyvtára. 1970 óta épül a tudományág szakbibliográfiája a Szocioweb. Tartalmazza a Magyarországon megjelent folyóiratok és tanulmánykötetek cikkeit, valamint a külföldön megjelenő magyar vonatkozású cikkeket. Az adatbázisban cím, szerző, kötött és szabad tárgyszó alapján kereshetünk. Szintén a http://www.fszek.hu címen érjük el a saját adatbázisok között.

Ugyanitt elérhetjük a Budapest történetének válogatott bibliográfiáját 1950-1983-ig és a Budapest képarchívumot is.

2006 óta az adatokat a könyvtár katalógusába integrálva dolgozza fel a könyvtár. Az összetett keresőfelületen a gyűjtemények választásával behatárolhatjuk a keresést a kívánt adatbázisra.

Magyar Műszaki és Gazdasági Repertórium

Az Országos Műszaki Szakkönyvtár kb. 300 hazai műszaki és gazdasági szakfolyóirat, valamint a konferencia kiadványok és tanulmánykötetek feldolgozásával építi a műszaki szakbibliográfiát 2002-től. Előzménye a Cikk adatbázis volt, amely a külföldi szakirodalmat is feldolgozza.

Magyar Mezőgazdasági bibliográfia

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár gyűjti, és feldolgozza a hazai folyóiratokban és gyűjteményes munkákban megjelenő mezőgazdasági és a mezőgazdasággal kapcsolatos tanulmányokat. A szakbibliográfia anyagát a könyvtár katalógusába integrálva szolgáltatja. Elérése interneten: http://www.omgk.hu/pages/alephkeret.htm címen.

 

A könyvtár az ALEPH rendszert használja. Az adatbázisváltás menüpontnál az alábbi adatbázisok közül választhatunk

MGK Könyvtári OPAC (MGK+FIR)
FIR Folyóirat(cím) adatbázis

MGK Könyvek Adatbázis (MGK)
MAB Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia
TMH Európai Uniós, Magyarországgal foglalkozó külföldi szakirodalmi adatbázis
TMF Európai Uniós külföldi szakirodalmi adatbázis

 

Magyar Orvosi Bibliográfia

Belépéskor meg kell határoznunk a keresési stratégiát. El kell dönteni, hogy tartalmi vagy formai jegyek alapján keresünk. A keresőkérdés kitöltése után további mezők alapján szűkíthetjük a keresőkérdést.

 

PRESSDOK - HUNDOK

Az Országgyűlési könyvtár a törvényhozó testület munkájához szükséges információk gyűjtését és rendszerezését végzi. Politikai, oktatáspolitikai és gazdaságpolitikai témájú cikkek bibliográfiáját építi, és CD-ROM hordozón adja ki. A PRESSDOK a magyar, a HUNDOK pedig a külföldi magyar vonatkozású cikkeket regisztrálja. Mindkettő feldolgozza a hetilapok és napilapok cikkeit is.

PRESSDOK - Hazai politikai, gazdasági sajtófigyelő
HUNDOK - Külföldi sajtó magyar vonatkozású cikkei
VPI - Világpolitikai Információs adatbázis1975-től
Magyar Jogi Adatbázis Hazai és külföldön megjelent magyar vonatkozású jogi témájú irodalom bibliográfiája
Külföldi Jogi Adatbázis  Jogi témájú tanulmányok a könyvtár külföldi dokumentumaiból

A keresőfelület a könyvtárunkban jól ismert ALEPH könyvtári adatbáziskezelő program. Adatbázis kijelöléssel választhatunk a bibliográfiák közül.

 

Könyvtárak katalógusai is tartalmazhatnak adatbázisokat. Az Országos Idegennyelű Könyvtár műfordítás és nemzetiségi adatbázist tartalmaz.

 

Vas megye irodalma

Összefoglalás

A katalógusok és bibliográfiák között lehetnek átfedések. Egy szakterület szakkönyvtára az adott szakterület dokumentumait gyűjti. Az ő katalógusuk tekinthető egyben a szakterület bibliográfiájának is. Sok könyvtár a katalógusát és az általa szerkesztett bibliográfiát közös szoftverrel működteti. Így az olvasó egy helyen találja meg az információt. Sok könyvtár beépíti a katalógusába az interneten elérhető dokumentumok adatait is. A katalógusok, bibliográfiák és egyéb központi szolgáltatások teljes rendszere nyújt segítséget számunkra abban, hogy a tanuláshoz, munkánkhoz a megfelelő szakirodalmat megtaláljuk.

Aktualizált címeket a tananyag linkgyűjteményében talál.

Ajánlott irodalom:

NEKTÁR : Tájkoztató a katalógusról. OSZK, 2005.  http://nektar1.oszk.hu/LV/hu_hu_default/lv_kotelezo.html (2013)

HUMANUS, az adatbázis bemutatása. OSZK. http://www.oszk.hu/humanus/bodza/bodza.html (2013)

HUMANUS, súgó. OSZK. http://www.oszk.hu/humanus/bodza/bodzasugo.html (2013)

 A MATARKA bemutatása : keresési útmutató.  \ Matarka Konzorcium, 2009. http://www.matarka.hu/other/help.php, (2013)

Magyar Tudományos Művek Tára,  MTA, 2009. https://www.mtmt.hu/content/magyar-tudomanyos-muvek-tara

Sikeresen csatlakozott a Nyugat-magyarországi Egyetem a Magyar Tudományos Művek Tárához   (2013.03.26.)           

https://www.mtmt.hu/system/files/nyugat_magyarorszagi_egyetem.pdf

 

 

vissza a főoldalra

©:Farkas Éva

2014.08.27.