Címoldal > Tartalomjegyzék > 2. A HUNMARC formátum
Következő

A HUNMARC FORMÁTUM

A HUNMARC mint a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma a nemzeti MARC formátumok rendszeréhez csatlakozik.

A rekordok szerkezete a szabvány (MSZ ISO 2709:1997) által megadott keretekben, a hazai bibliográfiai adatcsere szabályozása érdekében határozza meg a bibliográfiai adatok tartalomjelölőit (a bibliográfiai tételekben szereplő kötelező központozást is helyettesítő minősítők: hívójelek, indikátorok, almezőazonosítók) és egyéb jellemzőit. A mágneses adathordozón megvalósuló adatcserében résztvevő adatok közlésmódjára a vonatkozó MSZ könyvtári szabványok előírásai az irányadók.

A HUNMARC formátum három elemből áll, ezek mindegyike szabványosított vagy szabványosítást igényel:

A rekordszerkezet: a géppel olvasható rekordok fizikai megjelenítése. A bibliográfiai adatokat tartalmazó rekordok szerkezetét a már hivatkozott MSZ ISO 2709:1997-es szabvány határozza meg. Eszerint minden cserére szánt rekordnak tartalmaznia kell a rekordfejet (record label), amely a rekord szerkezetével kapcsolatos; a mutatót, amelynek egy-egy tétele három részből áll (a mező hívójele, a mezőben található karakterek száma, a mező első karakterének a rekordon belüli pozíciója); a változó hosszúságú adatmezőket. Az adatmezők indikátorokat, almezőazonosítókat és adatelemeket tartalmaznak. (A rekordszerkezet részletes tárgyalását lásd a 8. fejezetben.)

A tartalomjelölők meghatározzák a


illetve ezek értékeit, amelyek az adatelemeket azonosítják. A jegyzet alapvetően e tartalomjelölőket veszi sorra a HUNMARC kézikönyv 2002-es kiadása alapján, csak a könyvdokumentumokra vonatkozóan.

Az adattartalom tekintetében az MSZ szabványok, szabályzatok, útmutatók a meghatározók (a bibliográfiai leírás szabványa, a besorolási adatok egységesítésére vonatkozó szabványok, az országnevek, nyelvek kódjai, ETO stb.)

Az MSZ 3424/1-78 szabvány csoportosítja a bibliográfiai leírás lehetséges formáit és módjait a leírás tárgya, a bibliográfiai egység szerint. A HUNMARC formátummal az alábbi kapcsolatokat lehet kimutatni:

Csoportosítás szempontjai

Bibliográfiai leírás

HUNMARC formátum

Adatelemek köre szerint

teljes

egyszerűsített

a rekordfej 18. pozíciójának értéke jelöli

A bibliográfiai szint szerint

monografikus

összefoglaló

analitikus

a rekordfej 07. pozíciójának értéke jelöli

Szerkezet szerint (többkötetes könyvek)

egylépcsős

többlépcsős

a közös és kötetadatok leírása önálló rekordokban, összekapcsolásuk a 787-es mezőben

Jellege szerint

nyitott

lezárt

a leírás tükrözi

Az általános formai szabályokat tekintve azt tapasztaljuk, hogy a bibliográfiai leírásnál alkalmazott adatforrások megegyeznek a hagyományos és a gépi feltárásban. A kötelező jelek esetében a manuális leírásnál a szabvány által előírt kötelező jelet mindig ki kell tenni, a gépi katalogizálásnál - a HUNMARC formátumnál érvényes ez - csak néhány kötelező jelet kell a katalogizálónak bevinnie. Ilyen pl. a forrást jelölő [] szögletes zárójel, vagy a , vessző, a ; pontosvessző stb.

Hívójelek:

A bibliográfiai leírás adatcsoportjai a következő adatmezőkben jelennek meg a gépi katalogizálásnál:

Cím és szerzőségi közlés a 245 hívójelű mező tartalma
Kiadás a 250 hívójelű mező tartalma
Megjelenés a 260 hívójelű mező tartalma
Terjedelem a 300 hívójelű mező tartalma
Sorozat a 440, 490 hívójelű mezők tartalma
Megjegyzések az 500-599 hívójelű mezők tartalma
Terjesztési adatok a 020 hívójelű mező tartalma

A visszakeresést szolgáló besorolási adatok közlésmódját mindkét esetben az MSZ 3440 jelű szabványok határozzák meg, a HUNMARC formátumnál tartalomjelölőkkel kifejezve.

Besorolási tételek:

főtétel 100, 110, 111, 130 hívójelű mezők
további főtétel, melléktétel 700, 710, 711, 730 hívójelű mezők
tárgyi melléktétel

600, 610, 611, 630, 65X hívójelű mezők

A gépi katalogizálás eredményeként bibliográfiai rekordot hozunk létre, amely egy vagy több, de egyetlen egészként kezelt bibliográfiai egységet leíró mezők összessége, beleértve a rekordfejet és az adatmezőket.

Tekintsük át a bibliográfiai/katalógustételt és a HUNMARC rekord hívójelekkel azonosított adatmezőit, párhuzamot vonva az ISBD-alapú leírás fogalmai, elnevezései és a HUNMARC hívójelei között.

 
894
V 20
Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933) Emlékirataim : Egy sokat emlegetett házasság meztelen igazsága! / írta özvegy Vajda Jánosné Bartos Rosalia ; [a szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta D. Szemző Piroska]. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1983. - 487 p. : ill. ; 21 cm A függelékben Vajda János leveleivel és verseivel ISBN 963-15-2138-9 kötött : 50,- Ft *Vajda János (1827-1897) *Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933) 894.511Vajda J.(092) 894.511-94 929Vajda J. 929Vajda J-né Bartos R. Mt.: Vajda János (1827-1897) (függ.) - Szemző Piroska, D. (1907- 1982) (sajtó alá rend., jegyz.) Utaló: Bartos Rozália, Vajda Jánosné ld. Vajda Jánosné Bartos Rozália
 

Adattartalom Megnevezés Hívójel
894
V 20
Raktári jelzet
852
Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933) Személynév főtétel
100
Emlékirataim Főcím
245
Egy sokat emlegetett házasság meztelen igazsága! Alcím
245
írta özvegy Vajda Jánosné Bartos Rosalia Első szerzőségi közlés
245
[a szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta D. Szemző Piroska] További szerzőségi közlés
245
Budapest : Szépirod. Kvk., 1983 Megjelenési adatok
260
487 p. : ill. ; 21 cm Terjedelem adatai
300
A függelékben Vajda János leveleivel és verseivel Megjegyzés
500
ISBN 963-15-2138-9 kötött : 50,- Ft Terjesztési adatok
020
*Vajda János (1827-1897)
*Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933)
Tárgyi melléktétel, személynév
600
894.511Vajda J.(092)
894.511-94
929Vajda J.
929Vajda J-né Bartos R.
Osztályozási jelzet
080
Mt.: Vajda János (1827-1897) (függ.) - Szemző Piroska, D. (1907- 1982) (sajtó alá rend., jegyz.) Melléktétel, további besorolási adat
700

Az utalótételek készítését a HUNMARC Besorolási adatok formátuma határozza meg.


A továbbiakban a HUNMARC szabályzatban felsorolt adatmezők összefoglaló táblázatát adjuk meg a hívójel és a megnevezés
feltüntetésével. Az összefoglaló táblázat dokumentumtípustól függetlenül valamennyi adatmezőt tartalmazza.
Ezek segítségével gyakorolja a hívójelek memoriter rögzítését.
Tájékoztató adatmezők

0XX hívójelek 
001 Rekordazonosító
005 A rekorddal végzett utolsó művelet dátuma és 
       időpontja
007 Kódolt fizikai jellemzők
008 Meghatározott jellemzők és információs adatok 

Bibliográfiai adatmezők

020-08X hívójelek 
020 ISBN
022 ISSN
024 Egyéb szabványos azonosító
028 Zeneművek kiadói száma
034 Kódolt kartográfiai adatok
035 Rendszer ellenőrző szám 036 Számítógépes adatfájlok eredeti azonosító száma
037 Gyarapítási adatok
040 A leírás forrása 041 Nyelvi kód 044 Kiadó/előállító ország kódja
072 Tárgycsoport kód 080 Egyetemes Tizedes Osztályozás 084 Egyéb osztályozási jelzet
1XX Főtétel 100 Személynév - főtétel 110 Testületi név - főtétel 111 Rendezvénynév - főtétel 130 Egységesített cím - főtétel 2XX Címek, szerzőség, kiadás, megjelenés 210 Rövidített kulcscím
222 Kulcscím 240 Egységesített cím - szerzői főtételhez tartozó 243 Egységesített cím, megállapodásos 245 Cím és szerzőségi közlés 250 Kiadás 254 A kotta típusának megnevezése
255 Kartográfiai adatok
256 Elektronikus dokumentumok jellemzői
260 Megjelenés
263 A megjelenés tervezett ideje
270 Címzés

3XX Terjedelem, fizikai jellemzők 300 Terjedelem 301 Speciális ISBD adatcsoport 306 Lejátszási idő
310 Időszakosság, jelenlegi
321 Időszakosság, korábbi 355 Titkosság/Bizalmasság
357 Az alkotó terjesztési szempontjai
362 Számozás 4XX Sorozati közlés 440 Sorozat - a sorozatcím melléktételként 490 Sorozatcím - a kiadványon szereplő változatban
5XX Megjegyzés
500 Általános megjegyzés 501 Megjegyzés a kiegészítő tartalomról 502 Disszertáció megjegyzés
503 Megjegyzés a mű/kiadvány bibliográfiai történetéről 504 Megjegyzés a rejtett bibliográfiáról 505 Megjegyzés a tartalomról
506 Megjegyzés a terjesztési adatokról 510 Idézet/hivatkozás megjegyzés
511 Megjegyzés a résztvevőkről
513 Megjegyzés a (kutatási) jelentés típusáról és
idejéről
515 Megjegyzés a számozásról 516 Megjegyzés az elektronikus dokumentum típusáról
vagy adatairól
518 Megjegyzés az ábrázolás/felvétel/hangrögzítés
adatairól
520 Tartalmi kivonat megjegyzés
525 Megjegyzés a mellékletről/különszámról
530 Megjegyzés a mű más hordozón lévő kiadásáról 533 Megjegyzés a másolat adatairól
534 Megjegyzés az eredeti kiadás adatairól

535 Megjegyzés a lelőhely adatokról 536 Megjegyzés a támogatásról
538 Megjegyzés a technikai részletekről
540 Megjegyzés a forgalmazásról
541 Megjegyzés a beszerzés közvetlen forrásáról 544 Megjegyzés a levéltári anyagok lelőhelyéről 545 Életrajzi/történeti megjegyzés
546 Megjegyzés a kiadvány nyelvéről 550 Megjegyzés a közreadó testületről
555 Megjegyzés az összetett mutatóról
561 Proveniencia megjegyzés
562 Megjegyzés a példány/verzió egyediségéről
565 Megjegyzés a fájl jellemzőiről
567 Megjegyzés az alkalmazott módszerekről
580 Megjegyzés a mű/kiadvány bibliográfiai kapcsolatáról 581 Megjegyzés az adott dokumentumról szóló kiadványokról 583 Megjegyzés a műveletről/eseményről 584 Megjegyzés a használatról
585 Megjegyzés a kiállításokról
586 Megjegyzés a díjakról
588 Megjegyzés a fizikai jellemzőkről 590 Megjegyzés a bibliográfia jellemzőiről 591 Megjegyzés a példányszámról 592 Megjegyzés a különlenyomatról 593 Megjegyzés az idegennyelvű kivonatról 594 Megjegyzés a tartalomjegyzék nyelvéről 596 Megjegyzés a kiadásról 597 Megjegyzés a megjelenésről 598 Megjegyzés a sorozatról 599 Helyi használatra fenntartott megjegyzés 6XX Tárgyi melléktételek 600 Személynév - tárgyi melléktétel 610 Testületi név - tárgyi melléktétel 611 Rendezvénynév - tárgyi melléktétel 630 Egységesített cím - tárgyi melléktétel 650 Tárgyszó (tárgyszó rendszerből)
651 Földrajzi név - tárgyi melléktétel 653 Szabad tárgyszó
655 Formai tárgyszó (a dokumentum műfaja) 657 Dokumentum célja, rendeltetése - tárgyszó
658 Oktatási tárgyszó
7XX Melléktételek, tételkapcsolatok 700 Személynév - további 710 Testületi név - további 711 Rendezvénynév - további 730 Egységesített cím - további 740 Cím és szerzőségi közlés - további 741 Párhuzamos cím 742 Egyéb besorolási cím 743 Borítócím 744 Előzménycím/Előbbi cím 745 Folytatáscím/Utóbbi cím 746 Előzéklapi cím
747 Lapfej cím
748 Szalagcím
749 Gerinccím
753 Elektronikus dokumentumok használatának technikai részletei

Kapcsolatok 760 Fősorozata 761 Sorozata, sorozat tagja 762 Alsorozata 765 Eredeti nyelven 767 Fordítása 770 Melléklete/Különszáma/Indexe 772 Alapdokumentuma/Főlapja 773 Forrásdokumentuma 774 Részdokumentuma/Részegysége
775 További kiadása 776 További kiadása más hordozón 777 Együttes kiadásban 780 Előzménye 785 Folytatása 787 Többkötetes közös adatai/Kötet, füzetadatok 788 Meghatározatlan rekordkapcsolat

Állományadatok (válogatás) 850 Lelőhely
852 Elhelyezés
856 Elektronikus hely és hozzáférés
886 Idegen MARC mező
Összefoglalás:

A 2. fejezetben a HUNMARC formátum és az ISBD, illetve ennek megfelelően a magyar szabvány alapján az adatelemek és a 
mezők kapcsolatát sajátíthatta el. 
Olvassa el kiegészítésképpen a javasolt irodalmat, majd oldja meg az első feladatot.
Sipos Márta: A magyar MARC. - In: Networkshop'94 : országos konferencia : Keszthely PATE 1994. ápr. 6-8. - Budapest : 
IIF Program Koordinációs Iroda : NJSZT, 1994. - p. 67-72. Sipos Márta: Könyvtári csereszabatosság : a HUNMARC formátum. - In: Új alaplap, 15.évf. 7.sz. (1997. júl.), p. 38-40.
!1. feladat Készítse el öt dokumentum katalógustételét, és a fenti minta szerint rendelje hozzá a hívójeleket! Nevezze meg fogalommal is az adatelemeket (pl. főcím, alcím stb.)

Címoldal > Tartalomjegyzék > 2. A HUNMARC formátum
Következő